Så tycker Helsingborgs äldre om äldreomsorgen 2022

2022 var ett år där genomsnittet sjönk i hela Sverige när de äldre bedömer äldreomsorgen. Så också för Helsingborg. Därför är det glädjande att vi har en högre nöjdhet än riket inom tre områden: total nöjdhet inom vårdboende, möjligheten till utevistelse inom vårdboenden samt valfriheten av utförare inom hemvården 

Socialstyrelsen påpekar i sin sammanställning att undersökningen gjordes när coronapandemin pågått i två år. En pandemi som påverkat samhället i stort och inte bara isolerat våra äldre utan även påverkat personaltillgången och begränsat rörelseutrymmet för alla. 

Trots coronapandemin är svarsfrekvensen högre i år jämfört med 2020 när den senaste undersökningen gjordes. I Helsingborg har svarsfrekvensen ökat från 44 till 46 procent inom vårdboende vilket också är en högre svarsfrekvens än rikets 43.4 procent. För hemvården var motsvarande siffor en ökning från 57 till 58 procent jämfört med svarsfrekvensen för riket på 58,7 procent.

Vårdboende

Här ligger vi tre procentenheter över riksgenomsnittets 77 procent även om den sammantagna nöjdheten på Helsingborgs alla vårdboenden är två procentenheter lägre i år jämfört med föregående år. 

De områden där Helsingborg har en betydande positiv skillnad jämfört med riket om man tycker det är trivsamt utomhus runt ditt boende samt vilka möjligheter man har att komma utomhus. Här ligger vi tolv procentenheter bättre än riket. Vi ligger även sex procentenheter högre än riket när det kommer till hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov.

Hemvården 

En siffra som sticker ut positivt inom hemvården är möjligheten att välja utförare. Där är 71 procent i Helsingborg nöjda i jämförelse med nationellt, där 53 procent var nöjda med att man själv fått välja utförare av hemvård. Totalt minskar nöjdheten inom hemvården med åtta procentenheter, från 88 till 80 procent.

Hemservice

Nöjdast är man med personalens bemötande (97 procent) och att man känner förtroende för de som kommer hem till sig (91 procent). Men även inom hemservice har den totala nöjdheten minskat, från 90 till 86 procent vilket är samma som för riksgenomsnittet.

– Vi kan konstatera att för vårdboende når vi nämndens uppsatta mål att vi ska ha fler nöjda kunder än riksgenomsnittet, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör vård- och omsorgsförvaltningen. För övriga verksamheter hamnar vi under målet. Nu kommer vi ha dialog med våra kunder inom hemvård och vårdboende och ta fram handlingsplaner för att öka nöjdheten ytterligare. Varje enhet har sina utmaningar då resultatet varierar mellan dem. 

Allmänt hälsotillstånd hos våra hyresgäster och kunder

På frågan ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” har man själv fått ange om man uppfattar sin sammantagna psykiska och fysiska hälsa mycket/ganska god. Här visar hyresgäster på vårdboende en högre nöjdhet i år (38 mot 33 procent 2020) än de som har hemvård/hemservice som minskat med tre procentenheter (från 29 till 32 procent).

Total
0
Shares