Radonmätning – viktigare än du tror

En radonmätning är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö. Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas naturligt när radium sönderfaller. Radon kan tränga in i byggnader genom exempelvis springor i golv och väggar, och kan orsaka lungcancer om det finns i höga koncentrationer. När radon inhaleras kan det orsaka skador på lungvävnad och öka risken för lungcancer. Därför är det viktigt att göra radonmätning och vidta åtgärder om höga nivåer upptäcks.

Idag uppskattas det att runt 400 000 bostäder i Sverige har högre radonhalter än de gränsvärden som gäller och enligt Strålskyddsmyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall i varje år. 

Om radonnivåerna är höga, finns det olika metoder för att minska radonnivåerna, inklusive att täta springor och hål i golv och väggar, att installera ventilationssystem och att byta ut byggnadsmaterial om det innehåller blåbetong. Det är viktigt att återkomma med radonmätning efter att åtgärder har vidtagits för att kontrollera att radonnivåerna har minskat till acceptabla nivåer. I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten.

Det är viktigt att komma ihåg att radon är en osynlig och luktlfri gas, och det finns ingen säker nivå av radon. Därför är det viktigt att genomföra en radonmätning regelbundet.

Radonmätning

Att göra en radonmätning är enkelt. Beställ hem radonmätare via ett ackrediterat företag eller laboratorium, placera ut dosorna och returnera dem sen vid mätperiodens slut. Efter cirka en vecka får du svar på om det finns förhöjda halter eller inte.

Övrigt
Radonmätning  arbetsplatser – att mäta radon på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivaren ska känna till och mäta radonhalten på arbetsplatsen. Radonhalten ska mätas i minst två  under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april). Om radonmätningen visar förhöjda halter av radon bör en radonbesiktning göras. Vid förhöjda radonhalter ska arbetsgivaren vidta lämpliga åtgärder för att försöka minska halterna.

Total
0
Shares